Carelin production performance analysis avuksi hukan tunnistamiseen

Carelin production performance analysis avuksi hukan tunnistamiseen

Tuulivoimaloiden omistajille tärkeintä on voimaloiden tuottama energiamäärä. Sitä budjetoidaan ja sen varaan lasketaan odotuksia, se on liiketoiminnan keskeinen elementti. Tuotannon määrään vaikuttaa moni asia, ehkä suurimpana tuuliolosuhde. Se on luonnollisesti asia, johon vaikuttamismahdollisuudet ovat rajalliset, mutta toisaalta tuotantomäärään vaikuttaa moni sellainenkin asia, joita voi parantaa.

Voimaloiden vikaantumista vastaan on tyypillisesti solmittu voimalatoimittajan kanssa palvelusopimus, joka turvaa tietyn käytettävyystason. Voimalatoimitussopimus turvaa tietyn teknisen suorituskykytason esimerkiksi tehokäyrään liittyen. Usein on kuitenkin tilanne, että sopimuksenmukaisen käytettävyystakuun todentamisen suorittaa yksin voimalatoimittaja. Toisaalta tyypillisesti sovitut takuut eivät tuo turvaa esimerkiksi jäätävästä olosuhteesta aiheutuvalle tuotannonmenetykselle. Ilman säännöllistä seurantaa omistajan on siten hankala muodostaa kattava käsitys siitä, onko voimalan suorituskyky luvatun tehokäyrän mukainen.

Kuva 1. Esimerkkivoimalan suoriutuminen tehokäyrällä.

Tuotannossa hukkaa aiheuttavat tekijät on ensin tunnistettava ja analysoitava, jotta niiden taustalla olevia juurisyitä päästään poistamaan, ja tässä Carelin Production Performance Analysis auttaa tuulivoimaomistajaa mielellään!

Carelin Production Performance Analysis:  Voimalatoimittajariippumatonta seurantaa omistajan näkökulmasta

Voimala voi pysähtyä monesta syystä ja pysähdyksen aiheuttajasta riippuen, tuotannon menetys on joko omistajan tai kunnossapitokumppanin vastuulla. Carelin Production Performance Analysis tuo mahdollisuuden todentaa voimalan pysähtymiseen liittyvän tuotannonmenetyksen voimalatoimittajariippumattomasti. Tämä lisää omistajan valveutuneisuutta ja varmistaa, että tuotannonmenetyksistä mahdollisesti aiheutuvat kompensaatiot ovat sopimuksenmukaiset.

Tehokäyrien tarkastelu ei välttämättä ole voimalatoimittajan näkökulmasta oleellisin asia seurata säännöllisesti, mutta omistajalle koneen alisuoriutuminen aiheuttaa välittömästi tuotannon menetyksiä. Alisuoriutuminen tällä osa-alueella ei näy käytettävyysperusteisessa seurannassa, vaikka se voi vuositasolla aiheuttaa jopa yli 10% tuotannonmenetyksen vuosituotantoon nähden. Carelin Production Performance Analysis visualisoi tehokäyrät tietyllä seurantajaksolla ja määrittää voimalan yli- tai alisuoriutumisen megawattitunteina ja euroina.

Jäätävä olosuhde aiheuttaa tuotannonmenetyksiä erityisesti pohjoisessa. Jäätäminen voi pienentää vuosituotantoa prosentteja tai jopa kymmeniä prosentteja voimalasta ja sijainnista riippuen. Jäätämisen estämiseen on useita keinoja, mutta niiden taloudellinen järkevyys riippuu merkittävästi jäätämisen aiheuttaman tuotannonmenetyksen määrästä. Carelin Production Performance Analysis selvittää omistajalle, miten paljon jäätäminen aiheuttaa tuotannonmenetystä, jonka jälkeen päätöksenteko investointeihin liittyen on helpompaa.

Kuva 2. Esimerkkivoimalan tuotannonmenetystarkastelu. Jäätäminen esitetty sinisellä.

Mitä Carelin Production Performance Analysis voi visualisoida

Palvelu räätälöidään omistajan tarpeiden mukaan, mutta Carelin Production Performance Analysis visualisoi esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Tuotantojakauma seurantajaksolla
  • Tuotannonmenetysjakauma seurantajaksolla
  • Voimalan suoriutuminen tehokäyrällä
  • Jäätämisen aiheuttama tuotannonmenetysjakauma seurantajaksolla
  • Yksittäisten tuotannonmenetystä aiheuttaneiden tapahtumien tuotannonmenetysten määritys ja järjestäminen suuruusjärjestykseen
  • Datakatkosten paikallistaminen ja määrän tunnistaminen
  • Erilaisten erikoistilanteiden tarkempi analysointi datan perusteella

Kuva 3. Tuotantofleetin yksittäiset tuotannonmenetysten aiheuttajat tietyllä seurantajaksolla.

Kuva 4. Tuotantofleetin tuotantojakauma tietyllä seurantajaksolla.

Carelin Production Performance Analysis Q&A

Mihin Carelin Production Performance Analysis perustuu:

Voimalalta tulevaan ja SCADA-järjestelmään taltioituun tietoon. Carelin Production Performance Analysis ei siis edellytä mitään uusia anturointeja eikä muitakaan laite- tai järjestelmäinvestointeja tuulipuistoihin. Riittää, kun omistajalla on pääsy SCADA-dataan.

Miksi Carelin Production Performance Analysis on järkevää:

Hukan paljastamiseksi. Kun hukka on selvästi esillä, sen poistamiseksi on paljon helpompi etsiä keinoja.

Carelin Production Performance Analysis -palvelun tuoma hyöty tuulivoimaomistajalle:

Jäätäminen ja tehokäyrän alisuoriutuminen voivat pienentää voimalan vuosituotantoa jopa kymmeniä prosentteja. Tällaisen hukan suuruusluokan tunnistaminen on ensiaskel sen aiheuttaman tuotannon menetyksen poistamiseen. Toisaalta Carelin Production Performance Analysis -palvelun avulla omistaja voi todentaa voimalatoimittajan raportointia ja varmistaa sovittujen asioiden toteutumisen myös käytettävyystakuutarkastelussa.

Miten Carelin Production Performance Analysis voidaan käynnistää:

Sovitaan tapaaminen ja selvitetään mahdollisuudet yhdessä. Carelin voi tuottaa Carelin Production Performance Analysis -palvelua omistajalle asennettavan käyttöliittymän avulla tai esimerkiksi kerran kuukaudessa tuotettavina visualisointeina. Järjestelmäinvestointeja ei tarvita.

Kiinnostuitko, voisimmeko sopia tapaamisen?

Jaakko Ala-Reinikka

Operational Excellence Manager

+358 44 4252807

jaakko.ala-reinikka@carelin.fi